Karta podatkowa opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami


Niniejszy opis całościowo analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego zadłużenia (reverse charge) w opodatkowaniu Vat usług wewnątrzunijnych świadczonych dla podatników – w świetle kodeksów Unii Europejskiej.

Umowy leasingu

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele VAT. Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele VAT. TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE - OPODATKOWANIE Zasady opodatkowania międzykrajowych dostaw łańcuchowych oraz usług świadczonych na skalę międzynarodową. Wykaz aktów prawnych II. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT) Zakres wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) Warunki uznania wywozu towarów za WDT Przesunięcie magazynowe towarów podatnika niebędący WDT Obowiązek podatkowy z tytułu WDT Zaliczka z tytułu WDT Faktura dokumentująca WDT Magazyn konsygnacyjny a pakamera call-off stock - Przemieszczenie towaru do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju Rejestracja dla potrzeb WDT Warunki stosowania stawki % przy WDT Status dostawcy i nabywcy Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towarów Dokumenty pomocnicze w dowodzeniu wywozu towarów Konsekwencje braku dowodów dokonania dostawy w toku WDT Zwrot towarów wywiezionych w ramach WDT Darowizna na rzecz kontrahenta unijnego Oszustwo nabywcy co się tyczy wywozu towarów w ramach WDT Dokumentacja: Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT-, Informacja podsumowująca, Intrastat III: WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (zmiany /) Przypadki kiedy WNT nie występuje Nabycie towarów z instalacją innymi słowy montażem a WNT Konsekwencje braku rejestracji nabywcy jako podatnika VAT-UE Obowiązek podatkowy z tytułu WNT Zaliczka z tytułu WNT WNT w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych Podstawa opodatkowania WNT od Podatek naliczony z tytułu WNT od Odliczenie podatku z tytułu WNT od – korekta w przypadku opóźnionego otrzymania faktury Obowiązki dokumentacyjne spojone z WNT Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT Informacja podsumowująca, Intrastat przykłady

Usługi

Co oferujemy


finanse publiczne co to

Środki publiczne rodzaje klasyfikacja

ABC Podatków działalności

Artykuł opisuje niemal wszystkie aspekty opodatkowania działalności gospodar...

finanse publiczne jako nauka

Jednostki sektora finansów publicznych zasady tworzenia i formy prawne

finanse publiczne po angielsku

Tworzenie łączenie i likwidacja jednostek budżetowych

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

finanse publiczne co obejmują

Przeznaczenie środków publicznych rozchody publiczne

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy


podatki od wynagrodzenia

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono zestaw danych czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia..

Zobacz więcej

Jak przygotować się

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najważniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT zaś w podatku.

Zobacz więcej

o finansach publicznych ustawa

Meritum z podatków rocznie adresowane jest do pracowników biur księgoworachunkowych pracowników działów prawnych doradców podatkowych także radców prawnych. W jednej publikacji książkowej znajdziesz praktyczne informacje odnośnie.

Zobacz więcej

podatki tajlandia

Leasing umowa leasingu opodatkowanie Artykuł Umowy leasingu w Polsce - aspekty podatkowo-prawne stanowi zbiór znajomości odnośnie do umów leasingu z zakresu prawa cywilnego, podatkowego także podstaw rachunkowości. Publikację wzbogacono mnogimi przykładami zastosowania poszczególnych instytucji prawnych oraz tabelami mającymi usystematyzować zawartą w niej wiedzę. Przedstawiono w niej także wyniki badań statystycznych krajowych i międzynarodowych organizacji skupiających firmy leasingowe. W opracowaniu odrębny rozdział religijny został międzynarodowym aspektom umowy leasingu, ich oddziaływaniom na krajowe definicje leasingu oraz wzajemnemu przenikaniu się ustawodawstw państw europejskich i USA, a również omówieniu takich zagadnień, jak: wybór prawa trafnego także sposobów unikania podwójnego opodatkowania. W artykule szczegółowo przedstawiono: - procedurę zawierania umów leasingu, - przypadki i skutki przedterminowego jej rozwiązania, - leasing konsumencki, - problematykę obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego w aspekcie kwalifikacji pojazdów, - różnice w definicjach leasingu na gruncie poszczególnych dziedzin prawa i ich skutki dla stron umowy. Publikacja Umowy leasingu w Polsce - aspekty podatkowo-prawne pomaga poprawniej zrozumieć regulacje prawne umowy leasingu rozsiane po przeróżnych gałęziach prawa i aktach normatywnych. Wydanie II zostało wzbogacone pomiędzy innymi poprzez dodanie omówienia regulacji dotyczących leasingu konsumenckiego także przedterminowego rozwiązania umowy, a zarówno o dodatkowe wzory, wyjaśnienia i przykłady. Wpis uwzględnia stan prawny na wrzesień roku, i przedstawiono w niej zmiany artykułów wchodzące w życie w latach -.

Skontaktuj się z nami


Dane kontaktowe

Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw

E-mail: contact@wertysdu.pl

Phone: 918-643-9469

Top