o finansach publicznych ustawa


Meritum z podatków rocznie adresowane jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych także radców prawnych. W jednej publikacji książkowej znajdziesz praktyczne informacje odnośnie do polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez procedura podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem Meritum Podatki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na korzystanie z publikacji zarówno osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednakże nie posiadają wykształcenia prawniczego. W Meritum odnajdą Państwo odpowiedzi na pytania: - W jaki sposób realizowany jest obowiązek przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT za okresy miesięczne - w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) od stycznia r.?- Jak przebiega indeks VAT - przekazywana w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) (dokładny opis procedury, struktury pliku również definicji poszczególnych grup podatników)?- Jakie są reguły dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania w postępowaniu podatkowym?- Jakie konsekwencje dla podatników ma wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania?- Jak zmieniły się normy odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych zarówno w zakresie aktywności gospodarczej, jak i poza nią?- Jakie są warunki zastosowania preferencyjnej stawki CIT % dla małych podatników także podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym? Meritum uwzględnia najświeższe zmiany w prawie podatkowym, w tym m.in.: Ordynacja podatkowa: - dotyczące obowiązku przekazywania (bez wezwania organów podatkowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji Vat za okresy miesięczne - w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK); przepisy obowiązują wprzódy od lipca r. wobec dużych przedsiębiorców, od stycznia r. - zaczną obowiązywać zarówno względem małych i średnich przedsiębiorców- przemiany dotyczące wpisu do rejestru zastawów- wprowadzające klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania - pozwala organom podatkowym na pominięcie skutków podatkowych danej czynności podatnika jeżeli - w ocenie organu - została dokonana przede wszystkim w sprawie osiągnięcia korzyści podatkowej- wprowadzenie instytucji opinii zabezpieczającej - zbliżonej charakterem do interpretacji indywidualnych (przedmiotem opinii ma być ocena, lub planowana obramowanie prawna stanowi unikanie opodatkowania, czego konsekwencją mogłoby być zastosowanie ww. klauzuli); wniosek o opinię podlega opłacie w wysokości: zł VAT: - przemiany w zakresie odwróconego odpowiedzialność (do katalogu towarów objętych mechanizmem włączono m.in. określone towary z kategorii złota i srebra, różnego rodzaju usługi budowlane) - przemiany w załączniku nr do u.p.t.u., i odpowiedzialności solidarnej nabywcy (m.in. dyski HDD dodatkowo SSD)- zaostrzenie warunków zwolnienia nabywcy z odpowiedzialności solidarnej- wprowadzenie śmiałych wymogów, które musi spełniać sprzedawca, by mógł złożyć kaucję gwarancyjną- dotyczące ewidencji Vat - przekazywanej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) - miesięcznie do dnia miesiąca: dokładny opis procedury, struktury pliku oraz definicji poszczególnych grup podatników- wprowadzenie tzw. małej klauzuli abuzywnej, czyli przepisów o unikaniu opodatkowania - instytucja nadużycia prawa - zrealizowanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby przekorne z celem, któremu służą te przepisy; jeżeli organ podatkowy stwierdzi takie nadużycie, zgodnie z ustawą o VAT, dokonane czynności, wywołują jeno takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, jaka istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa- wprowadzające przepisy VAT dotyczące innowacyjnych zasad zapłaty podatku w przypadku podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego zyskania wybranych paliw silnikowych (z załącznika nr do u.p.t.u.)- nowe wzory deklaracji VAT- nowe normy przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tu m.in. nowe zasady podpisywania deklaracji - np. podpis elektroniczny wspierany na unikalnych danych)- zmianę zasad odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych także w zakresie aktywności gospodarczej, w jaki sposób i pozycja nią- nowe regulacje wynikające ze przemian w unijnym kodeksie celnym (m.in. dot. objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego- dotyczące odprawy scentralizowanej realizowanej poprzez administracje celne co najmniej dwóch państw członkowskich - podatnik zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji importowej- nową definicję podmiotu prowadzącego skład podatkowy- nową definicję zarejestrowanego odbiorcy- omówienie projektowanego ograniczenia możliwości kwartalnego rozliczania VAT PIT: - uzupełniające spis zysków (przychodów), jakie uznaje się za środki utrzymania (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- przeszkoda - dla podatników prowadzących działalność gospodarczą - dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego- kompleksowe ujęcie zasad przekazywania informacji o wypłatach odsetek CIT: - wprowadzenie preferencyjnej stawki CIT - stawkę obniżono z % do % - dla małych podatników dodatkowo podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym; warunki zastosowania stawki %- doprecyzowanie katalogu przypadków, w jakich przychód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych, które będą obowiązywały poczynając od r.- dokonywanie płatności przelewem (bezgotówkowych) a koszty uzyskania przychodów, szczególnie kwestie związane z kompensatą;- modyfikację warunków zwolnienia z podatku u źródła procent i należności licencyjnych- proponowane zmiany na r. dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową- ustalenie innowacyjnych zasad rozliczania transakcji wymiany udziałów;- przełomowe orzeczenia trybunałów administracyjnych również interpretacje organów podatkowych z r. dotyczące kwestii związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych- doprecyzowanie katalogu dochodów uznawanych za uzyskane przez nierezydentów na terytorium Polski; rozszerzenie katalogu objęło w szczególności dochody z papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na polskim rynku regulowanym Postępowanie podatkowe: - normy dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania- rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą wypełnić doręczenia również doręczenie elektroniczne- zobowiązanie podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego)- przełomowe orzeczenia trybunałów administracyjnych także interpretacje organów podatkowych z roku dotyczące kwestii zgrupowanych z postępowaniem podatkowym- inne przemiany (dotyczące między innymi wezwania poprzez organ podatkowy, przebiegu postępowania dowodowego, wykonania decyzji) Istotnymi walorami lekturze są: - układ treści umożliwiający szybkie ujawnienie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony proporcja tekstu),- rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się wprzódy w innym miejscu publikacji; z racji takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,- zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne termin wspólnie z jego objaśnieniem,- wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,- wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,- schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,- zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, określeniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,- czytelne rekapitulacja tematu w tyle większej jednostki tekstu poprzez prośba zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki również wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,- dogłębny katalog rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,- przyjazna na rzecz czytelnika szata graficzna, zakładki, a zarówno wysoka próba użytych materiałów.

Najnowsze artykuły:

Top