3 plan kont organizacji pozarządowej; 4 reguły ujmowaniaZobacz jak wysłać sprawozdanie fundacji do urzędu skarbowego i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za nauka księgowania na kontach 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg wielce ważnych zmian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, wiążących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy zależność sprawozdania finansowego przeznaczonego wyłącznie na rzecz organizacji pozarządowych – załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości, obowiązujący do sprawozdań finansowych uprzednio za 2019 rok; 2) zmieniony wzór rachunku zysków i strat popierany na kalkulacji kosztów wg typów ich działalności; 3) zapobieżenie fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej z grona jednostek mikro; 4) konieczność dostosowania polityki rachunkowości jednostki do zmian przepisów. Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, czytelnie omawia:

1) reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji pozarządowych; 2) zasady prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości nauka samodzielnego księgowania pdf fundacji i stowarzyszenia (gotowe wzory w dwu wersjach – podstawowej i rozszerzonej – w zależności od wielkości organizacji);

3) plan kont organizacji pozarządowej; 4) reguły ujmowania na kontach księgowych operacji zgrupowanych z: funduszami własnymi i majątkiem trwałym organizacji pozarządowej, należnościami i zobowiązaniami, przychodami w stowarzyszeniach i fundacjach (w tym: darowizny, dotacje i subwencje, zbiórki publiczne, składki członkowskie, pozostałe przychody statutowe),

- kosztami organizacji pozarządowej (w tym: koszty administracyjne, koszty działań statutowych, koszty wolontariatu), przychodami i kosztami finansowymi, rozliczeniami międzyokresowymi, kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów organizacji, działalnością statutową odpłatną.

Najnowsze artykuły:

Top