audyt i kontrola
Audyt

Audyt i kontrola zarządcza mf cel artykułu o kontroli

Audyt i kontrola zarządcza mf cel artykułu o kontroli zarządczej jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej dodatkowo praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie wchodzące w obszar kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak dodatkowo jaki jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej.

Cel artykułu

Cel artykułu o kontroli zarządczej: Organizacja kontroli zarządczej reprezentacja prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej; zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami, możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej; zaprezentowanie kwestii wchodzących w obszar kontroli zarządczej, wzorów i celów kontroli zarządczej; przedstawienie przeróżnych podejść Procedury kontroli zarządczej względem ostatecznego pożądanego kształtu kontroli zarządczej. Korzyści dla uczestników artykułu o kontroli zarządczej: nabycie umiejętności interpretacji i praktycznego stosowania wiążących artykułów prawa; zapoznanie z obowiązkami spoczywającymi na wszystkich szczeblach zarządczych i wykonawczych, co umożliwi sprawny przebieg informacji w systemie kontroli zarządczej, powiększenie umiejętności zgrupowanych z procedurą zarządzania finansami publicznymi, nabycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.

audyt i kontrola

Adresaci artykułu o kontroli zarządczej

Adresaci artykułu o kontroli zarządczej: kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury itp.), główni księgowi, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, pracownicy wspierający działania kierowników, osoby zainteresowane przedmiotową tematyką. Zobacz Podstawy legislacyjne i cele wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Organizacja kontroli zarządczej

Organizacja kontroli zarządczej, poziomy kontroli zarządczej, wprowadzanie czynności kontrolnych, obszary i zagadnienia objęte czynnościami sprawdzającymi. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej i obowiązki w toku kontroli zarządczej, odpowiedzialność m.in. kierownika jednostki , pracowników jednostki. Kontrola zarządcza – porównanie z kontrolą finansową. Procedury kontroli zarządczej , metody tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin kontroli zarządczej i jego elementy, programowanie systemu kontroli zarządczej i Kontrola zarządcza – porównanie z kontrolą finansową bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej. Koordynacja zadań kontroli zarządczej w jednostce.

Analiza i ocena ryzyka

Analiza i ocena występującego ryzyka, kwestionariusze identyfikacji ryzyka. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej – kwestionariusze samooceny, cele i zadania komitetów audytu. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Odpowiedzialność za pogwałcenie dyscypliny finansów publicznych w związku z funkcjonowaniem zasad kontroli zarządczej w jednostce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ