cztery reguły ujmowania
Księgowość

Trzeci plan kont organizacji pozarządowej. Cztery reguły ujmowania

Zobacz jak wysłać sprawozdanie fundacji do urzędu skarbowego i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za nauka księgowania na kontach 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg wielce ważnych zmian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, wiążących od 26 stycznia 2019 r.

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości

  • Nowa zależność sprawozdania finansowego przeznaczonego wyłącznie na rzecz organizacji pozarządowych – załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości, obowiązujący do sprawozdań finansowych uprzednio za 2019 rok,
  • zmieniony wzór rachunku zysków i strat popierany na kalkulacji kosztów wg typów ich działalności,
  • zapobieżenie fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej z grona jednostek mikro,
  • konieczność dostosowania polityki rachunkowości jednostki do zmian przepisów.cztery reguły ujmowania

Reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych

  • Reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji pozarządowych,
  • zasady prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości nauka samodzielnego księgowania pdf fundacji i stowarzyszenia (gotowe wzory w dwu wersjach – podstawowej i rozszerzonej – w zależności od wielkości organizacji);
  • plan kont organizacji pozarządowej,
  • reguły ujmowania na kontach księgowych operacji zgrupowanych z: funduszami własnymi i majątkiem trwałym organizacji pozarządowej, należnościami i zobowiązaniami, przychodami w stowarzyszeniach i fundacjach (w tym: darowizny, dotacje i subwencje, zbiórki publiczne, składki członkowskie, pozostałe przychody statutowe),
  • kosztami organizacji pozarządowej (w tym: koszty administracyjne, koszty działań statutowych, koszty wolontariatu), przychodami i kosztami finansowymi, rozliczeniami międzyokresowymi, kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów organizacji, działalnością statutową odpłatną.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ