dotacje
Biznes

Jak planować ewidencjonować rozliczać dotacje

Jak planować, ewidencjonować, rozliczać dotacje przedmiotowe, celowe dodatkowo podmiotowe SZB także dopełniać ich prezentacji w sprawozdaniach SZB i JST. W części wspólnej omówimy najważniejsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (dotyczące klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad rachunkowości, WPF-u, itd.).

Zmiany w innych ustawach

Zmiany w innych ustawach ( ustawa o VAT, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) i przedstawimy oddziaływanie tych zmian na ewidencję księgową i sprawozdawczość. Ponadto, w tej części przedstawiciele samorządów, RIO oraz NIK przedstawią wyjaśnienia odnoszące się do bieżących problemów rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Doświadczenia sporządzania informacji

Doświadczenia z aspektu sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, w kontekście obowiązku sprawozdawczego za 2019 rok, dodatkowo prowadzenia ewidencji środków trwałych (w tym profil stosowania KSR 11). Artykuł o wzorach księgowań w jednostce budżetowej pozwoli Ci dowiedzieć się : Jak ujmować w księgach rozliczenia powiązane ze spłatą zaległego czynszu w formie odpracowania długu?

Jak umniejszać w księgach wypłatę?

Jak umniejszać w księgach wypłatę odszkodowania bezpośrednio do warsztatu samochodowego? W jakich sytuacjach w jednostce budżetowej wypada używać rachunek rozliczeniowy 300 i w jaki sposób wykazywać dane z tego konta w sprawozdaniach budżetowych? W jakich sytuacjach w jednostce budżetowej trzeba traktować zwroty wydatków? Jak przedstawić przypadki stosowania zwrotów.  Lub w uchwale budżetowej, lub wystarczą zapisy w polityce rachunkowości jednostki budżetowej, jakie terminy przyjąć do rozliczania dotacji (np. dla organizacji pozarządowych. Zakładu budżetowego, jednostek oświaty)? W jakich sytuacjach księgować rozrachunek dotacji w księgach roku, w którym udzielono dotacji, a kiedy jej rozliczenie księgować w roku następnym? Czy na skraj roku na koncie 224 może wystąpić saldo?

dotacja

Jak księgować

Jak księgować i umniejszać w sprawozdaniach koszty komornicze? Koszty potrącane są z wpłaty kontrahenta, komornik przekazuje je w kwocie pomniejszonej, jednostka miary na kontrahencie księguje niższa kwotę. Koszty komornicze przekazuje z rachunku wydatków na rachunek dochodów. Jaką datę przyjąć przy księgowaniu na kontrahencie? Jak ująć to zdarzenie w sprawozdaniach budżetowych (ile na środki utrzymania wykonane , a ile na otrzymane)?

Zagadnienia z aspektu księgowości

Zagadnienia z aspektu księgowości występujących w danych jednostkach/działach dla księgowych jednostek oświatowych także CUW’ów, księgowych zakładów budżetowych, skarbników, specjalistów ds. podatków, księgowych pomocy społecznej. Księgowi publicznej jednostki oświatowej (w tym CUW oraz JST) dowiedzą się m.in. jakim sposobem stosować rachunek rozliczeniowy 980 w przypadku częstych zmian wynagrodzeń (np. w oświacie)? Problem wiąże się z tym, że organ prowadzący w szeregu przypadków zwiększa plany płatniczy później niż następuje zmiana wynagrodzenia. W tej sytuacji występuje większe zaangażowanie niż plan. Jak sobie z tym radzić, jak księgować opłaty w szkołach i przedszkolach, jak uzgadniać z intendentem, księgować, kontrolować, zliczać koszty z tytułu opłaty za żywienie. Księgowi samorządowych zakładów budżetowych jak zwiększyć koszty w firmie dowiedzą się : jakim sposobem ustalać, księgować i prezentowanie w sprawozdaniach stan środków obrotowych także nadwyżki środków obrotowych. W jaki sposób rozliczać środki finansowe wynikające z VAT, dodatkowo dopełniać ich prezentacji w sprawozdawczości SZB także JST. Planować, ewidencjonować, rozliczać dotacje przedmiotowe, celowe oraz podmiotowe SZB również spełniać ich prezentacji w sprawozdaniach SZB i JST.

Księgowanie przez skarbników

Skarbnicy JST dowiedzą się m.in. jak księgować (w tym ujmować w klasyfikacji budżetowej również sprawozdawczości) nowe źródła finansowania deficytu budżetu? Identyfikacja oryginalnych źródeł finansowania deficytu wymaga przemian w polityce rachunkowości pozwalających na prawidłowe planowanie przychodów w budżecie i WPF. Należy także rozstrzygnąć, to znaczy niewydatkowane w danym roku środki europejskie muszą być ewidencjonowane i wykazywane jako przychody roku następnego, jakim sposobem księgować Vat w powiązaniu z klasyfikacją i sprawozdawczością budżetową?

Jak ewidencjonować rozliczenia VAT?

Jak ewidencjonować rozliczenia VAT w księgach organu (budżetu), a jakże w księgach jednostki budżetowej?  Ewidencjonować środki utrzymania opodatkowane Vat – to znaczy indeks. Powinna być prowadzona w kwotach brutto to znaczy netto, innymi słowy skarbnik może i w jakim obszarze udzielać upoważnienia do kontrasygnaty innym osobom. Specjaliści podatkowi (w tym skarbnicy) dowiedzą się : co jest a co nie jest schematem podatkowym w JST, kto musi mieć procedury, jak szacować prewspółczynnik w projektach unijnych, w jakich przypadkach i dlaczego. Ministra Finansów odmawia wydawania egzegezy indywidualnych w obszarze dzierżawy składników majątkowych do spółek komunalnych i instytucji kultury,jaka jest dotychczasowa praktyka (w tym pytanie prejudycjalne do TSUE) w obszarze Vat od opłaty za zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Księgowi jednostki pomocy społecznej (oraz JST) dowiedzą się m.in. jak księgować, umniejszać w klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej:nienależnie pobrane świadczenia (oraz odsetki od tych świadczeń), należności z funduszu alimentacyjnego (ujęcie w JST także w OPS-ie, w tym rozstrzygnięcie wątpliwości kto wykazuje opłaty i dochody w paragrafie 2360), środki utrzymania z tytułu zadań zleconych (problem na styku OPS i urzędu): Jednostka budżetowa OPS realizuje środki utrzymania (zarówno na rzecz gminy, w jaki sposób i na rzecz budżetu państwa). Zgodnie z rozporządzeniem MRiF w sprawie rachunkowości dodatkowo planów kont wszystkie dochody odprowadza do JST poprzez konto 222. Wszystko udało się odprowadzić do gminy do 31.XII, stąd saldo rachunek rozliczeniowy 222 oznacza zrealizowane środki utrzymania wykazane w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych: Rb-27S i Rb-27ZZ (dochody wykazane w Rb-27ZZ dot. części B nie są wykazywane w jednostkowym Rb-27S ).

Saldo konta, co się z nim dzieje?

Saldo konta 222 zostaje przeksięgowane na rachunek rozliczeniowy 800, co ma oddziaływanie na ZZwFJ. JST na swoim poziomie wykazuje dochody zrealizowane z tytułu potrąceń ustęp 236 i podobno te dochody się dublują w ZZwFJ. OPS nie wykazuje par. 236 tylko 100% przychodów we właściwych klasyfikacjach. W ZZwFJ Gminy jest wykazane 100% dochodów zrealizowanych poprzez OPS (na podstawie jednostkowego ZZwFJ sporządzonego poprzez OPS ) i 5% dochodów potrąconych na rzecz JST z realizacji zadań zleconych, w tym dochody od dłużników alimentacyjnych w części Gmina Wierzyciela. Czy w taki sposób sporządzone ZZwFJ Gminy jest prawidłowe?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ