jak przygotować się
Podatki

Jak przygotować się

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najważniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.

Przemiany wprowadzone od momentu poprzedniego wydania

Niniejsze, wydanie uwzględnia wszystkie wprowadzone przemiany od momentu ukazania się poprzedniego wydania.W samym r. wprowadzono wybitnie dużo zmian dotyczących podatków PIT i CIT, m.in.:obniżenie stawki CIT do % dla małych podatników,zmiany dotyczące ulgi z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową,zmiany w przepisach o podmiotach powiązanych oraz obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej,wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu płatności gotówkowych.

Nowe regulacje w obszarze kwoty wolnej od opodatkowania

Nowe regulacje w obszarze kwoty wolnej od opodatkowania PIT,wprowadzenie szerokiego pakietu rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla aktywności innowacyjnej,fundusze inwestycyjne zamknięte opodatkowane na innowacyjnych zasadach,obniżony zakres płatności gotówkowych,zmiana zasad opodatkowania transakcji aportowych, polegających na wnoszeniu wkładów niepieniężnych do spółek będących podatnikami podatku dochodowego (dotyczą także podatników PIT, jakże i podatników CIT).

Definicja i przepisy dotyczące kosztów

Z uwagi na to, że definicja i przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów sformułowane w ustawach o podatkach dochodowych sprawiają trudności interpretacyjne, w niniejszej publikacji Autor prezentuje warunki ich zastosowania do wydatków ponoszonych przez osobę fizyczną i przedsiębiorcę nie tylko w kontekście ich ustawowego brzmienia, lecz podobnie na podstawie kryteriów, jakie pozostały sformułowane przez orzecznictwo trybunałów administracyjnych, wypowiedzi organów skarbowych i poglądów doktryny prawa podatkowego.Prezentowane opracowanie stanowi wszechstronne peryfraza zadań powiązanych z tematyką kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.

jak przygotować się

Szeroko powołane orzecznictwo

Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu także interpretacjom wydawanym poprzez organy podatkowe, Czytelnik ma szansę odszukać pożyteczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego. Lektura została podzielona na siedemnaście rozdziałów. Autor w szczególności odniósł się do:kosztów uzyskania przychodów w ogólności (m.in.: termin kosztu uzyskania przychodów, ryczałtowe koszty uzyskania przychodów),warunków uznania kosztu za podatkowy koszt uzyskania przychodów (m.in.: definitywne poniesienie wydatku poprzez podatnika, udokumentowanie wydatku).

Moment potrącenia kosztów w rozliczeniu podatkowym

Momentu potrącenia kosztów w rozliczeniu podatkowym (m.in.: moment poniesienia kosztu, moment potrącenia kosztów innych niż bezpośrednio połączonych z przychodami),szczególnych regulacji dotyczących kosztów uzyskania przychodów (m.in.: koszty w bankach, koszty uzyskania przychodów spadkodawcy),odpisów amortyzacyjnych (m.in.: odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych, odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie lub oddanych do nieodpłatnego używania),strat w kosztach podatkowych (m.in.: straty w majątku obrotowym, straty ze sprzedaży wierzytelności),wydatków na nabycie udziałów, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych a zarówno powiązanych z wymianą udziałów oraz łączeniem i podziałem spółek (m.in.: wydatki spojone z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych, wydatki na wykup obligacji),podatków i opłat (m.in.: taksa od towarów i usług naliczony jako sumpt uzyskania przychodów w części niepodlegającej odliczeniu.

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług zaległy z tytułu importu usług dodatkowo wewnątrzwspólnotowego zdobycia towarów),odsetek (m.in.: odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, odsetki od dopłat wnoszonych do spółki),kar i sankcji (m.in.: kary, opłaty i odszkodowania z tytułu niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa),rezerw dodatkowo odpisów aktualizujących (m.in.: rezerwy w bankach, odpisy aktualizujące w SKOK-ach),wierzytelności odpisanych jako nieściągalnych (m.in.: przesłanki udokumentowania nieściągalności wierzytelności, wierzytelności przedawnione),kosztów dotyczących używania pojazdów samochodowych (m.in.: samochody prywatne pracowników wykorzystywane do celów pracodawcy, sumpt z tytułu ubezpieczenia samochodu o wartości powyżej euro),wydatków na rzecz udziałowców oraz członków rad nadzorczych (m.in.: wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, wydatki na rzecz członków organów będących jednocześnie wspólnikami),kosztów pracowniczych (m.in.: wynagrodzenie ze stosunku pracy, składki z tytułu umów ubezpieczenia na rzecz pracowników),funduszy i składek (m.in.: wpłaty na kieszeń rekultywacji, wpłaty na urzędowy zasoby finansowe rehabilitacji osób niepełnosprawnych),pozostałych kosztów uzyskania przychodów (m.in.: darowizny, dopłaty do spółek).

Do kogo skierowany jest artykuł

Niniejszy artykuł skierowana jest do osób świadczących profesjonalną pomoc prawną tj. mecenasów i radców prawnych, a również sędziów, księgowych, urzędników, przedsiębiorców podlegających pod podatek rentowny od osób prawnych niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, doradców podatkowych i ekspertów ds. prawnych na co dzień zajmujących się prawem podatkowym. Prezentowana tematyka zainteresuje podobnie pracowników administracji skarbowej, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i personalnych, pracowników działów personalnych, a również żaków oddziałów ekonomicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ