ewidencja operacji księgowań
Księgowość

Komentarz do ewidencji operacji księgowań

Komentarz do ewidencji operacji księgowań. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego.

Wzory księgowań operacji gospodarczych

Autor artykułu, zahartowany specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej pozostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i typy działalności gospodarka majątkiem trwałym; majątek obrotowy; gospodarka pieniężna dodatkowo środki utrzymania i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze.

Omawiane operacje według rodzajów działalności

Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów dodatkowo ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego pisarz sporządził szczegółowy rejestr operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

ewidencja operacji księgowań

Pożyteczne przykłady liczbowe

Dodatkowo pożyteczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT oraz centralne rozrachunek podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka miary budżetowa; ­ likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata po angielsku środki trwałe co to są środki trwałe w apteczce (potrącenia) wzajemnych należności – katalog w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozrachunek zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne.

Czwarte wydanie publikacji

Czwarte wydanie publikacji zaktualizowano czy środki trwałe zakupione z dotacji podlegają amortyzacji według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku VAT w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozrachunek podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół zagadnień podatku Vat wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ