o finansach publicznych
Życie

O finansach publicznych ustawa

Meritum z podatków rocznie adresowane jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych także radców prawnych. W jednej publikacji książkowej znajdziesz praktyczne informacje odnośnie do polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez procedura podatkowe, kontrolę podatkową, sądowo-administracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem Meritum Podatki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki.

Język zastosowany w opracowaniu

Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na korzystanie z publikacji zarówno osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednakże nie posiadają wykształcenia prawniczego. W Meritum odnajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

– W jaki sposób realizowany jest obowiązek przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT za okresy miesięczne,

– w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) od stycznia r.?- Jak przebiega indeks VAT,

– przekazywana w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) (dokładny opis procedury, struktury pliku również definicji poszczególnych grup podatników)?

– jakie są reguły dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania w postępowaniu podatkowym?

– jakie konsekwencje dla podatników ma wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania?

– jak zmieniły się normy odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych zarówno w zakresie aktywności gospodarczej, jak i poza nią?

– jakie są warunki zastosowania preferencyjnej stawki CIT % dla małych podatników także podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym?

Najświeższe zmiany w prawie podatkowym

Meritum uwzględnia najświeższe zmiany w prawie podatkowym, w tym m.in.: Ordynacja podatkowa:

– dotyczące obowiązku przekazywania (bez wezwania organów podatkowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji Vat za okresy miesięczne,

– w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK); przepisy obowiązują wprzódy od lipca r. wobec dużych przedsiębiorców, od stycznia r.,

– zaczną obowiązywać zarówno względem małych i średnich przedsiębiorców,

– przemiany dotyczące wpisu do rejestru zastawów,

– wprowadzające klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania,

– pozwala organom podatkowym na pominięcie skutków podatkowych danej czynności podatnika jeżeli,

– w ocenie organu,

– została dokonana przede wszystkim w sprawie osiągnięcia korzyści podatkowej,

– wprowadzenie instytucji opinii zabezpieczającej,

– zbliżonej charakterem do interpretacji indywidualnych (przedmiotem opinii ma być ocena, lub planowana obramowanie prawna stanowi unikanie opodatkowania, czego konsekwencją mogłoby być zastosowanie ww. klauzuli).

Wniosek a opłata oraz ich rozmiary

Wniosek o opinię podlega opłacie w wysokości: zł VAT:

– przemiany w zakresie odwróconego odpowiedzialność (do katalogu towarów objętych mechanizmem włączono m.in. określone towary z kategorii złota i srebra, różnego rodzaju usługi budowlane)

– przemiany w załączniku nr do u.p.t.u., i odpowiedzialności solidarnej nabywcy (m.in. dyski HDD dodatkowo SSD)

– zaostrzenie warunków zwolnienia nabywcy z odpowiedzialności solidarnej

– wprowadzenie śmiałych wymogów, które musi spełniać sprzedawca, by mógł złożyć kaucję gwarancyjną

– dotyczące ewidencji Vat

– przekazywanej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

– miesięcznie do dnia miesiąca: dokładny opis procedury, struktury pliku oraz definicji poszczególnych grup podatników

– wprowadzenie tzw. małej klauzuli abuzywnej, czyli przepisów o unikaniu opodatkowania – instytucja nadużycia prawa

– zrealizowanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby przekorne z celem, któremu służą te przepisy; jeżeli organ podatkowy stwierdzi takie nadużycie, zgodnie z ustawą o VAT, dokonane czynności, wywołują jeno takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, jaka istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa

– wprowadzające przepisy VAT dotyczące innowacyjnych zasad zapłaty podatku w przypadku podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego zyskania wybranych paliw silnikowych (z załącznika nr do u.p.t.u.)

– nowe wzory deklaracji VAT

– nowe normy przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tu m.in. nowe zasady podpisywania deklaracji

– np. podpis elektroniczny wspierany na unikalnych danych)

– zmianę zasad odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych także w zakresie aktywności gospodarczej, w jaki sposób i pozycja nią

– nowe regulacje wynikające ze przemian w unijnym kodeksie celnym (m.in. dot. objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

– dotyczące odprawy scentralizowanej realizowanej poprzez administracje celne co najmniej dwóch państw członkowskich

– podatnik zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji importowej

– nową definicję podmiotu prowadzącego skład podatkowy- nową definicję zarejestrowanego odbiorcy

Ograniczenie możliwości kwartalnego rozliczania

Omówienie projektowanego ograniczenia możliwości kwartalnego rozliczania VAT PIT:

– uzupełniające spis zysków (przychodów), jakie uznaje się za środki utrzymania (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- przeszkoda

– dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

– dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego

o finansach publicznych

Informacja o wypłatach odsetek CIT

Kompleksowe ujęcie zasad przekazywania informacji o wypłatach odsetek CIT:

– wprowadzenie preferencyjnej stawki CIT

– stawkę obniżono z % do %

– dla małych podatników dodatkowo podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym; warunki zastosowania stawki %

– doprecyzowanie katalogu przypadków, w jakich przychód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych, które będą obowiązywały poczynając od r.

– dokonywanie płatności przelewem (bezgotówkowych) a koszty uzyskania przychodów, szczególnie kwestie związane z kompensatą;

– modyfikację warunków zwolnienia z podatku u źródła procent i należności licencyjnych

– proponowane zmiany na r. dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową

– ustalenie innowacyjnych zasad rozliczania transakcji wymiany udziałów;

– przełomowe orzeczenia trybunałów administracyjnych również interpretacje organów podatkowych z r. dotyczące kwestii związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych

– doprecyzowanie katalogu dochodów uznawanych za uzyskane przez nierezydentów na terytorium Polski; rozszerzenie katalogu objęło w szczególności dochody z papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na polskim rynku regulowanym

Postępowanie podatkowe, normy, pełnomocnictwa

Postępowanie podatkowe:

– normy dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania

– rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą wypełnić doręczenia również doręczenie elektroniczne

– zobowiązanie podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego)

– przełomowe orzeczenia trybunałów administracyjnych także interpretacje organów podatkowych z roku dotyczące kwestii zgrupowanych z postępowaniem podatkowym

– inne przemiany (dotyczące między innymi wezwania poprzez organ podatkowy, przebiegu postępowania dowodowego, wykonania decyzji)

Istotnymi walorami lekturze są:

– układ treści umożliwiający szybkie ujawnienie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony proporcja tekstu),

– rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się wprzódy w innym miejscu publikacji; z racji takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,

– zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne termin wspólnie z jego objaśnieniem,

– wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,

– wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,

– schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,

– zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, określeniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,

– czytelne rekapitulacja tematu w tyle większej jednostki tekstu poprzez prośba zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki również wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,

– dogłębny katalog rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,

– przyjazna na rzecz czytelnika szata graficzna, zakładki, a zarówno wysoka próba użytych materiałów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ