środki trwałe
Księgowość

Odpisy aktualizujące środki trwałe

Odpisy aktualizujące środki trwałe, wartości niematerialne i ustawowe oraz środki trwałe w budowie. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana.

Ewidencja księgowa

W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych. Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zawiera FinPublUU szczegółowienia jej wytycznych zawarte pozostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty legislacyjne w przeważającym obszarze regulują zasady ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych placówkach budżetowych.

środki trwałe

O czym warto pamiętać

Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki czyli deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące zysków i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych.

Kiedy dokonywana jest ewidencja

Ewidencja dokonywana jest w zakresie faktycznie (czyli nauka księgowości ziór rozwiązań gierusz w domu kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki również wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana indeks księgowa musi jednakże uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej zasady Przykładem jest m.in potrącanie przez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) bezpośredni z wyegzekwowanej kwoty opłaty (dochód jednostki budżetowej).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ