jak napisać testament
Życie

Jak napisać testament?

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Nie każdy wie, że testament może być sporządzony nie tylko w formie aktu notarialnego, ale własnoręcznie na kartce (to tzw. testament holograficzny). Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Jak napisać testament?

W jaki sposób spadkodawca może napisać testament?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament własnoręczny a wiarygodność spadkodawcy

Nie ma żadnego uniwersalnego wzoru testamentu, każdy treść tego dokumentu dostosowuje do własnej sytuacji. Należy przy tym pamiętać, że testament własnoręczny należy sporządzić odręcznie. Nie wystarczy napisać go na komputerze i opatrzyć własnoręcznym podpisem. Podpis spadkodawcy w testamencie własnoręcznym powinien być pod rygorem nieważności złożony pod pismem zawierającym rozrządzenie na wypadek śmierci. W razie zamieszczenia podpisu w innym miejscu testament jest ważny tylko wtedy, gdy związek podpisu z treścią rozrządzenia jest oczywisty.

jak napisać testament

Testament urzędowy

Bardziej sformalizowany jest tzw. testament allograficzny (urzędowy). Jak napisać testament allograficzny? Spadkodawca może bowiem sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności 2 świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w ten sposób.

Szczególne przypadki sporządzania. Jak napisać testament?

W szczególnych sytuacjach mogą być też sporządzane testamenty szczególne (testament ustny, podróżny i testamenty wojskowe). Jak napisać testament, aby został uznany?

Testament może sporządzić i odwołać tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie można go sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela (np. pełnomocnika). By sporządzić ważny dokument, jego treść musi wynikać z woli spadkodawcy. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści
  • pod wpływem groźby.

Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat 3 od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ