zus
Biznes

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Od 1 stycznia 2021 r. m.in. płatnicy składek, którzy zawrą umowę o dzieło, będą musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Zaczną bowiem obowiązywać przepisy, na podstawie których powstanie obowiązek informowania o wszystkich zawartych umowach o dzieło.

Jakie są cele zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń

Celem zmian ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (u.s.u.s.) ma być umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy o dzieło, z możliwością udostępnienia informacji o umowach o dzieło ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Jak m.in. wskazuje art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1 , płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zgłoszenie (na formularzu ZUS RUD) musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. ZUS ewidencjonuje na koncie płatnika informacje dotyczące zawartych umów o dzieło.

zus

ZUS a umowa o dzieło z pracownikiem

Umowa o dzieło należy do umów rezultatu. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (art. 627 k.c.). Rezultat umowy o dzieło musi być konkretny, jednorazowy i indywidualnie oznaczony, zdefiniowany przez zamawiającego w momencie zawierania umowy i sprawdzalny. W doktrynie i orzecznictwie wyrażany jest pogląd, że nie można uznać za dzieło czegoś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na rynku rezultatów pracy – materialnych bądź niematerialnych, gdyż wówczas zatraciłby się indywidualny charakter dzieła. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS Od 1 stycznia 2021 r. m.in. płatnicy składek, którzy zawrą umowę o dzieło, będą musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Zaczną bowiem obowiązywać przepisy, na podstawie których powstanie obowiązek informowania o wszystkich zawartych umowach o dzieło. ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII 17 Po wprowadzeniu obowiązku informowania o takich umowach, choć na razie umowy te nie stanowią tytułów do ubezpieczeń, ZUS będzie miał bieżącą informację o skali tego typu umów cywilnoprawnych.

Jak będzie to wyglądać od nowego roku?

Od nowego roku płatnik składek (tj. np. pracodawca w stosunku do zatrudnionych pracowników, ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne) lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie miała obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeśli:

  • umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub,
  • osoba, z którą zostanie zawarta taka umowa w ramach tej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 36 ust. 17 u.s.u.s. obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ