zamówienia IT
Biznes

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający: na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło czy usługa ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT.

Przykłady dobrych praktyk

Przykłady dobrych praktyk zarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca a kiedy Zamawiający kryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – oznacza to tylko znaczenia umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania ITsukcesywne odbiory a recepcja końcowy wdrożenia ITstosowanie mechanizmów wczesnego reagowania – kiedy i w jaki sposób występować z wezwaniami dotyczącymi należytego wykonania umowygwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzulOrzecznictwo sądów powszechnych dotyczące sporów IT:przykłady i analiza rozstrzygnięć wydawanych w najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na gruncie spraw ITwarianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia:niewykonanie czyli nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy ITmożliwe działania Wykonawcy nakierowane do skłonienia Zamawiającego do współdziałaniamożliwe działania Zamawiającego zmierzające do należytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

Opóźnienia w realizacji

Opóźnienia w realizacji umów IT – jako podstawowy żywioł nienależytego uzyskiwania umowy – problemy z liczeniem terminówrola planów naprawczych harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowymożliwość zmiany realizacji umowy bez jej formalnego aneksowaniazastępcze wykonanie umowy w praktyce kontraktów ITkary umowne w kontraktach IT – najczęstsze problemy z ich naliczaniem dodatkowo spory z tym związanezmiana umowy i harmonogramu bazowego a opcja dochodzenia kar umownychroszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza?Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający.

Kiedy wypowiedzenie

kiedy wypowiedzenie a kiedy odstąpienie do umowy?wezwanie do należytego wykonania umowy – czy zawsze konieczne przed odstąpieniem od umowy?możliwe do podjęcia działania zmniejszające ryzyko sporu po odstąpieniu do umowyodstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe w umowach IT – użyteczne różnice – które kiedy dodatkowo w jaki sposób stosować?odstąpienie i częściowe odstąpienie od umowy IT – skutki prawne na rzecz Wykonawcy i Zamawiającegoodstąpienie od umowy a możliwość dochodzenia kar umownych – praktyka orzeczniczakorzystanie z elementów systemów i kontynuacja wdrożenia z innym dostawcą po odstąpieniu częściowym od umowy – główne ryzykaroszczenia z umów IT – terminy przedawnień roszczeńroszczenia odszkodowawcze po odstąpieniu od umowy – czego i kiedy można dochodzić.

zamówienia IT

Proceduralne sposoby rozwiązywania sporów

Proceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT:mediacja – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna przykłady ugód zawieranych w sprawach ITarbitraż to znaczy procedura przed sądami powszechnymi – korzyści i zagrożenia wyboru jednego ze sposobów dochodzenia praw w sporach ITpojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zagadnień zgrupowanych z ITprzedmiot i obszar opinii biegłego informatyka w kwestiach cywilnychznaczenie stosowanie standardów i dobrych praktyk dla konkluzji opinii biegłego informatyka w sprawach o niewykonanie umówpojęcie dowodu elektronicznego i kluczowe reguły jego zabezpieczania projekty informatyczne zalicza się do w największym stopniu ryzykownych, jeśli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu różnorodnych czynników.

Instytucje prawa cywilnego

Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do kresu odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, czyli świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zadań połączonych z tego rodzaju projektem, a jakim sposobem wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te kwestie w kontrakcie. Szereg ryzyk związanych z realizacją projektów IT da się zawęzić innymi słowy wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, które zostaną przedstawione w zakresie I części artykuøu o zamówieniach publicznych.

Specjalnie przypadki

W pewnych jednak przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, czy nadal są zainteresowani dążeniem do realnego wykonania Umowy, oznacza to też chcą jej rozwiązania. Przy określaniu polityki działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, jakże i skutków prawnych związanych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one w detalach przedstawione w trakcie II i III części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć możliwość wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. W ramach IV części artykuøu o zamówieniach publicznych zostaną także przedstawione korzyści i niebezpieczeństwa złączone z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym innymi słowy przed sądem powszechnym. Omówione zostanie dodatkowo najświeższe orzecznictwo w najczęstszych kwestiach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W kwestiach spornych obszaru IT szczególnego znaczenia rola ekspertów – informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, czy świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego zostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym zidentyfikować rolę, jaką powinny wykonywać osoby posiadające „wiadomości specjalne” z aspektu IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, oznacza to świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i w jaki sposób – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo osobliwy przedmiot i obszar opinii biegłego w sprawach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają także dowody elektroniczne, a także znajomość o zabezpieczeniu śladów dowodowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ